Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Oslavy 670. let městyse Mladkov
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Občanské poradny > Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětíMěstský úřad Králíky je orgánem sociálně-právní ochrany dětí /dále jen OSPOD/, poskytování sociálně-právní ochrany dětí /dále jen SPOD/ zajišťuje na území obcí Králíky, Červená Voda, Dolní Morava,  Lichkov a Mladkov.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči /ustanovení § 5, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dět, dále jen zákon/ .

Cílem  našeho působení je, aby dítě mohlo zůstat v přirozeném rodinném prostředí společně s  rodiči za podmínek, které dítě neohrožují v jeho vývoji, na zdraví nebo dokonce na životě. Rodičům poskytujeme  podporu, poradenství a zprostředkováme v regionu dostupné služby.

Níže v souboru "ADRESÁŘ" naleznete kontakty na  instituce, služby a další odborníky,  s nimiž při poskytování sociálně-právní  ochrany dětí spolupracujeme.

Pracovníci OSPODu mají zastupovat nezl. děti a hájit jejich nejlepší zájem, bez ohledu na to, zda jsou tyto zájmy  v souladu se zájmy rodičů.  Stává se, že tato role pracovníka OSPODu není  rodiči pochopena, z čehož pak mohou pramenit vzájemné kontlikty. O vysvětlení role OSPODu se snažíme na začátku spolupráce s rodiči.

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje na děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti; na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby, než rodiče; děti,  které vedou zahálčivý a nemravný život, požívají alkhol, návykové látky, utíkají z domů, páchají přestupky, trestné činy, činy, které by jinak byly trestnými činy /děti mladší patnácti let/; děti, na nichž byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, lidskou důstojnost, mravní vývoj, jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; děti, které jsou umisťovnány opakovaně mimo rodinu na základě žádosti rodičů; děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami /výňatek z ustanovení § 6, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí/. 

O případech se dozvídáme z různých zdrojů informací /rodina, škola, instituce .../.Pracujeme i s informacemi z veřejnosti, včetně informací anonymních. V případě oznamovatele, který si nepřeje, aby jeho totožnost byla  známa, toto respektujeme. Takto přijatá oznámení prověřujeme bez uvedení zdroje informací.

V  podsekcích této části webu se můžete dozvědět další informace o naší činnosti /co a jak děláme/. 

Kontakty na pracovníky sociálně-právní ochrany dětí naleznete na tomto webu, krok zpět.

V  části webu - podsekce Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí - naleznete informace o  postupech pracovníků  OSPODu, jejich dostupnosti, zastupování; vedení dokumentace;  co dělat, když máte pocit, že konkrétní pracovník nehájí zájem dítěte, nepostupuje vůči Vám slušně, korektně; atd.   

Dalšími orgány sociálně-právní ochrany jsou i : 

obecní úřady - v případě ORP Králíky obecní úřady obcí Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov, odkazy na jejich weby nalznete na hlavní straně webu města Králíky -www.kraliky.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - http://www.mpsv.cz/cs/4

Krajský úřad Pardubického kraje - http://www.pardubickykraj.cz/odbor-socialnich-veci

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně - http://www.umpod.cz/

Úřad práce ČR - http://portal.mpsv.cz/upcr - oblast dávek pěstounské péče

Základními právními předpisy upravujícícmi oblast ochrany práv dětí jsou :

Úmluva o právech dítěte - Sdělení Federálního ministerstva  zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.  o přistoupení ČSFR k Úmluvě

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhláška Ministerstva práce s sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení   zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové  dokumentace http://www.mpsv.cz/files/clanky/7285/Instrukce_Vestnik.pdf

V souborech "LETÁK SPOD DĚTI" a "LETÁK SPOD DOSPĚLÍjsou přijpojeny informace  o poskytování SPOD pro uvedené cílové skupiny.

Adresář ke stažení ZDE.