Obec Mladkov Zobrazit na mapě
Dobrý den, dnes je a svátek slaví .

Změna velikosti písma

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Zákaznická registrace

Drobečková navigace

Úvod > Zastupitelstvo > Jednací řád

ikona s odkazem na pdfDOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE >>>

JEDNACÍ ŘÁD

Zastupitelstva obce Mladkov

Zastupitelstvo obce Mladkov se usneslo dle § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu:

Část první
Zastupitelstvo

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce (dále jen „zastupitelstvo”) upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání a usnášení ze zasedání zastupitelstva a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a i ostatní věci související s jeho zasedáním 
 2. V rámci tohoto jednacího řádu může zastupitelstvo upravit usnesením podrobnější pravidla svého zasedání. 

Článek 2
Pravomoci zastupitelstva

 1. Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o všech záležitostech uvedených v § 84 a § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případně i jinými zákony. 
 2. Zastupitelstvo si může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech patřících do samostatné působnosti obce s výjimkou záležitostí vyhrazených radě obce ustanovením § 102 odst. 2 zákona o obcích. 

Článek 3 
Svolání zasedání zastupitelstva 

 1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva písemně svolává zpravidla starosta obce a to nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Informaci o místě, době a navrženém programu vyvěsí na úřední desce v místě a na elektronické desce obecní úřad alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce a v ostatních místních částech na vývěskách v místě obvyklých - Vlčkovice. 
 2. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná .Starosta zve na zasedání zastupitelstva členy zastupitelstva i další osoby, zástupce právnických osob, které obec založila o jejichž pozvání rozhodla rada nebo požádal člen zastupitelstva. 
 3. Starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti obecnímu úřadu. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání. 
 4. Náhradní zasedání pro nepřítomnost nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva svolá starosta tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů od ukončení předchozího zasedání. 
 5. Starosta svolá zasedání zastupitelstva také na základě předchozího usnesení zastupitelstva k projednání naléhavých záležitostí, dále může svolat zasedání k slavnostním příležitostem. 
 6. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odst. 1, učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva. 
 7. Starosta může svolat zasedání zastupitelstva jako neveřejné (pracovní) a z těchto zasedání se provede zápis a zastupitelstvo v těchto případech nemůže přijímat usnesení. 
 8. Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení nového starosty místostarosta. Pokud by místostarosta byl ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo výkonem pravomoci starosty některého ze členů zastupitelstva obce. 
 9. Obecní úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dnů předem na úřední desce, elektronické desce a dále ve vývěsní skříňce ve Vlčkovicích.

Článek 4
Příprava jednání zastupitelstva

 1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta obce a místostarosta 
 2. Starosta nebo jím pověřený zástupce stanoví zejména: 
  1. dobu a místo zasedání,
  2. návrh programu jednání
  3. stanoví odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva,
  4. způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany, 
 3. Pozvání zastupitelů na jednání budou realizována SMS - infokanál, nebo elektronickou poštou 7 dní přede dnem jednání. 
 4. Materiály určené pro zasedání zastupitelstva jsou předkládány v písemné podobě s písemnou pozvánkou a návrhem programu jednání tak, aby byly doručeny nejpozději 3 dny před dnem zasedání zastupitelstva jeho členům. Další doplňující a aktuální materiály mohou být ještě dodatečně rozeslány před zasedáním zastupitelstva.

Článek 5
Ustavující zasedání zastupitelstva

 1. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta obce. 
 2. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. 
 3. Pokud ustavující zasedání zastupitelstva nezvolí starostu nebo místostarostu, předsedající zasedání přeruší a současně zastupitelstvo rozhodne o pokračování zasedání tak, aby se uskutečnilo nejdéle do 7 dnů od přerušeného jednání. 
 4. Nebude-li na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen starosta, pověří zastupitelstvo místostarostu plněním jeho úkolů.

Článek 6
Účast na zasedáních zastupitelstva 

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit všech zasedání zastupitelstva, pokud jim v tom nebrání vážné osobní nebo pracovní překážky. Případnou neúčast na zasedání je člen zastupitelstva povinen předem omluvit u starosty obce. Pozdní příchod nebo předčasný odchod z jednání zastupitelstva se omlouvá starostovi obce resp. předsedajícímu zasedání zastupitelstva. 
 2. Účast na zasedání stvrzuje člen zastupitelstva a hosté podpisem listiny přítomných. 
 3. Zasedání zastupitelstva je veřejné, tudíž usnášení schopné s přítomností nadpoloviční většiny všech zastupitelů.

Článek 7
Program jednání zastupitelstva

 1. Program jednání zastupitelstva připravuje a předkládá zastupitelstvu ke schválení starosta obce v úvodu zasedání. 
 2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech navržených do programu a o návrzích, zařazených při projednávání programu na návrh členů zastupitelstva obce, rady obce (starosty) a výborů obce. 
 3. V naléhavých a odůvodněných případech může požádat člen zastupitelstva obce, rady obce a výborů obce v průběhu jednání o zařazení dalšího bodu, který není uveden v navrženém programu jednání. O návrhu rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

Článek 8 
Průběh jednání zastupitelstva 

 1. Zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starosta obce, místostarosta. 
 2. Předsedající dbá na to, aby jednání zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh, řídí hlasování, zajišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání. Není-li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. Náhradní zasedání svolá starosta obce podle článku 3. odst. 4 tohoto jednacího řádu. 
 3. V zahajovací části jednání předsedající seznámí zastupitele 
  1. s návrhem programu zasedání a případnými návrhy na doplnění programu. O programu zasedání rozhodne zastupitelstvo hlasováním. 
  2. dále předsedající informuje o schopnosti zasedání zastupitelstva se usnášet 
  3. předloží návrh na volbu návrhové komise, 
  4. ověřovatelů zápisu ze zasedání, 
  5. sdělí výsledek ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva a umožní členům zastupitelstva uplatnit své námitky k němu. 
  6. zprávu o činnosti obce(rady) od posledního zasedání zastupitelstva 
 4. O námitkách proti zápisu rozhodne zastupitelstvo hlasováním po případném vyjádření ověřovatelů, zvolených na zasedání zastupitelstva, z něhož byl zápis pořízen. 
 5. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí. 
 6. Pokud člen zastupitelstva před zahájením jednání nebo v jeho průběhu sdělí předsedajícímu skutečnosti nasvědčující střetu jeho zájmů s určitou záležitostí projednávanou v programu zasedání, předloží věc zastupitelstvu k rozhodnutí, zda existuje důvod pro vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování v této záležitosti. 
 7. Předsedající prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené, byl-li program jednání, schválený zastupitelstvem, vyčerpán, nebo poklesl-li počet přítomných členů pod 50% všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti, znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá starosta do 15 dnů náhradní zasedání dle čl. 3 odst. 4.

Článek 9 
Obsah a způsob jednání 

 1. Na každém zasedání zastupitelstva podává starosta obce zprávu o své činnosti od posledního zasedání zastupitelstva. V rámci tohoto bodu programu předkládá starosta obce k rozhodnutí zastupitelstvu případný návrh na zrušení usnesení rady obce, jehož výkon pozastavil. 
 2. Úvodní slovo k předkládaným materiálům stručně uvede předsedající 
 3. Následuje rozprava (názor přihlášeného a argumenty pro, nebo proti návrhu ostatní neruší), do které se přihlašují členové zastupitelstva do jejího ukončení zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající v pořadí, ve kterém se o slovo přihlásili. Předkladateli (předsedajícímu) udělí slovo během rozpravy, kdykoli o to požádá.
  Bez ohledu na pořadí musí být přednostně uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení zákona v průběhu jednání, což signalizuje „T“, vytvořenými dlaněmi obou rukou zvednutými nad hlavou.
 4. Zastupitelstvo může hlasováním sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu. 
 5. Pokud řečník mluví příliš dlouho nebo nemluví k věci, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu předsedající slovo odejmout. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. 
 6. Členové zastupitelstva mají právo ve stanoveném bodu programu vznášet ústní dotazy, připomínky a podněty na radu (starostu), na výbory a komise. 
 7. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Není-li zasedání přítomen nebo odpověď vyžaduje prošetření nebo provedení jiných opatření, odpoví písemně do 30 dnů. To neplatí, pokud poskytnutí odpovědi brání zákony, upravující mlčenlivost nebo zákaz zveřejnění. 
 8. Rozpravu ukončí předsedající po vyčerpání příspěvků všech přihlášených. 
 9. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. 

Článek 10 
Vystoupení občanů a dalších osob 

 1. Právo vystoupit v diskusi má občan obce, který dosáhl věku 18 let; fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a čestný občan obce (dále jen „občan “) po ukončené rozpravě zastupitelů. 
 2. Diskusní příspěvky občanů se řídí pořadím přihlášení se do diskuse. Občan vyčká výzvy předsedajícího, který vyzve občana po ukončení rozpravy zastupitelů, vždy k danému bodu jednání. 
 3. Doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut. Předsedající je oprávněn přerušit diskusní příspěvek občana i před uplynutím této doby pokud se občan podstatným způsobem odchýlí od tématu, nebo pravidel slušného chování a vulgarismů. 
 4. K připuštění dalších příspěvků téhož občana ke stejnému bodu je třeba souhlasu zastupitelstva obce. 
 5. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 

Článek 11 
Usnesení zastupitelstva obce 

 1. Návrh usnesení zastupitelstva připravuje předkladatel. Návrh vychází z předloženého materiálu a obsahuje výsledky jednání. 
 2. Návrh na usnesení předkládají ke schválení zastupitelstvu členové návrhové komise, složené z členů zastupitelstva. Zastupitelstvo volí vždy 2 členy návrhové komise. Návrhová komise posuzuje komplexnost navržených usnesení a provádí jejich úpravy, zejména podle průběhu a výsledků jednání zastupitelstva. 
 3. Usnesením může zastupitelstvo ukládat úkoly orgánům obce, členům zastupitelstva, radě obce (starostovi) a svým výborům a komisím rady obce. 
 4. Schválená usnesení podepisuje starosta obce spolu s místostarostou opatřené kulatým razítkem se státním znakem. 
 5. Usnesení zastupitelstva je platně přijato tehdy, pokud s jeho přijetím souhlasila nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. 

Pokud tato zákonná podmínka není naplněna, usnesení není přijato, nevzniklo. Např. 

 • V případě, že pro návrh prodeje usnesení nehlasovala většina všech členů zastupitelstva, nelze věc vyhodnotit jako usnesení opačného významu a nelze do zápisu uvést, že usnesení neschválilo prodej atd. Tuto skutečnost je nutné uvést v zápisu hlasováním - pro-proti-zdržel se hlasování- , usnesení nebylo přijato. 

V opačném případě musí být návrh usnesení přeformulován na neschvaluje prodej a hlasováním přijmout usnesení. 

Článek 12 
Hlasování 

 1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
 2. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 
  Hlasování řídí předsedající zasedání. 
 3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech usnesení zvlášť, přednese jejich pořadí předsedající. 
 4. Pokud byly uplatněny písemně nebo ústně pozměňovací návrhy, dá návrhová komise nebo předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích. Hlasuje se nejprve o návrhu, který byl podán jako poslední a poté o ostatních pozměňovacích návrzích. 
 5. V případě, že je předložen návrh na usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. 
 6. Vylučuje-li přijatý návrh další předložený návrh, o tomto dalším se již nehlasuje. 
 7. Hlasování se provádí veřejně. Tajně se hlasuje, pokud tento způsob hlasování stanoví zákon nebo o něm rozhodne zastupitelstvo. 
 8. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu. 
 9. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky. Za počet přítomných členů se považuje počet vydaných hlasovacích lístků. Pro zabezpečení tajného hlasování, vydání hlasovacích lístků a sčítaní hlasů zastupitelstvo určí volební komisi z členů zastupitelstva. Po skončení tajného hlasování vyhlásí předsedající zasedání jeho výsledek tak, že sdělí počet přítomných členů zastupitelstva, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat. 
 10. Námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování může vznést každý člen zastupitelstva při hlasování nebo bezprostředně po něm. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo opakovaným hlasováním bez rozpravy. 

Článek 13 
Péče o nerušený průběh hlasování 

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací místnosti rušitele. V průběhu jednání zastupitelstva se zakazuje používat mobilní telefony v jednacím sále rušivým způsobem.

Článek 14 
Organizačně technické zajištění přípravy a průběhu zasedání 

 1. Přípravu a průběh zasedání zastupitelstva zajišťuje obecní úřad podle pokynů starosty obce. 
 2. Pro záznam jednání bude využíváno vhodné záznamové zařízení. 
 3. Obecní úřad pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání zápis o průběhu zasedání zastupitelstva, a to v 1 výtisku. 
  Zápis obsahuje:
  1. údaje o počtu přítomných členů zastupitelstva, 
  2. schválený program jednání, 
  3. průběh a výsledek hlasování adresně dle jednotlivých zastupitelů 
  4. přijatá usnesení. 
  5. den, místo, hodina zahájení a ukončení jednání, 
  6. složení návrhové komise, 
  7. jména ověřovatelů zápisu, 
  8. jméno předsedajícího, 
  9. diskusní náměty a připomínky k programu a další skutečnosti, o nichž rozhodlo 
  10. zastupitelstvo, že budou součástí zápisu 
  11. datum vyhotovení zápis 
   Listina přítomných členů zastupitelstva a hostů.
   Obecní úřad eviduje usnesení přijatá zastupitelstvem. 
 4. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva podepisuje starosta obce nebo místostarosta a zvolení ověřovatelé zápisu opatřený kulatým razítkem obce Mladkov se státním znakem. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Zápis z jednání obecního zastupitelstva bude zveřejněn na webových stránkách obce, úřední desce a vývěsce ve Vlčkovicích po dobu 15 dnů. V takovém případě je zápis upraven z důvodů ochrany osobních údajů. 
 5. Obecní úřad vydává usnesení v samostatném výtisku a tento výtisk podepisuje starosta a místostarosta opatřený kulatým razítkem obecního úřadu. 
 6. Obecní úřad vydává na základě žádosti výpisy z usnesení zastupitelstva. 

Článek 14 
Vydávání obecně závazných vyhlášek 

 1. Obecně závazné vyhlášky obce (dále vyhlášky) vydává obec v samostatné působnosti, jejich vydávání je vyhrazeno zastupitelstvu obce. 
 2. Obec se při vydávání vyhlášek řídí zákonem 
 3. Vyhlášky vydává zastupitelstvo vždy usnesením. 
 4. Vyhlášky podepisuje starosta a místostarosta s kulatým razítkem obce. 
 5. Podmínkou platnosti vyhlášek je jejich vyhlášení na úřední desce obce po dobu 15 dnů. 
 6. Vyhlášky musí být přístupny každému na obecním úřadě. 
 7. Vyhlášku lze měnit nebo rušit zase jen vyhláškou. 

Část druhá 
Výbory zastupitelstva 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 


Jednací řád výborů zastupitelstva (dále jen „výbor“) upravuje přípravu a průběh zasedání výborů a pravidla jejich jednání.

Článek 2
Zasedání výborů

 1. Výbor se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech stanovených plánem práce, který je sestaven na kalendářní rok a na základě hlavních úkolů zastupitelstva.
 2. Program zasedání výboru navrhuje jeho předseda, přitom vychází z plánu práce, usnesení zastupitelstva a výboru, aktuálních potřeb obce na svěřeném úseku činnosti a z iniciativních návrhů členů výboru. 
 3. Předseda organizuje přípravu zasedání výboru a činnost členů výboru mezi jednotlivými zasedáními, zejména jejich kontrolní činnost, a zajišťuje ostatní práce spojené s činností výboru. 
 4. Každý výbor má právo zvolit si ze svých členů místopředsedu výboru. 
 5. Obecní úřad zajišťuje pro výbory technický servis, zejm. rozmnožování a rozesílání požadovaných materiálů. 
 6. Odborné podklady pro jednání výboru připravují členové výboru jednotlivě nebo ve skupinách, příp. ve spolupráci se subjekty, s nimiž bylo zpracování a předložení odborných podkladů dohodnuto. 
 7. Výbor může k projednání úkolů konat společné schůze s jinými výbory, orgány nebo sdruženími. 
 8. Plán práce jednotlivých výborů předkládá předseda výboru ke schválení zastupitelstvu nejpozději na třetím zasedání. 
 9. Náplň činnosti výborů finančního a kontrolního stanoví § 119 zákona o obcích. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 

Finanční výbor:

  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 
  2. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Kontrolní výbor

  1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 
  2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, 
  3. plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

Článek 3 
Jednání výborů 

 1. Jednání výboru řídí jeho předseda, nebo v případě nepřítomnosti jiný člen výboru, pověřený předsedou výboru nebo výborem. Předsedající řídí hlasování výboru, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. 
 2. Výbor jedná podle programu schváleného na návrh jeho předsedy. V úvodu zasedání zpravidla výbor projednává informace o výsledcích jednání zastupitelstva, návrhy na zajištění úkolů, vyplývajících z jeho usnesení pro výbor, a kontrolu plnění předchozích usnesení výboru. 
 3. Jednání výboru se účastní osoby přizvané výborem k projednání bodů programu a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas. 
 4. Členové výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům a uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů. 
 5. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů členů výboru. Obsahem usnesení výboru jsou zpravidla iniciativní návrhy, stanoviska a opatření z provedených kontrol pro zastupitelstvo, doporučení jiným orgánům, úkoly pro členy výboru, upozornění zastupitelstva na nedostatky zjištěné v souvislosti s činností výboru. 
 6. Z jednání výboru se pořizuje zápis. Zápis podepisuje předseda výboru, nebo jím pověřený člen výboru. Součástí zápisu je listina přítomných. 
 7. Výbory podávají nejméně jednou za rok zastupitelstvu zprávu o své činnosti a to písemně. 

Část třetí 
Závěrečná ustanovení 

 1. Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhají schválení zastupitelstvem obce. 
 2. Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád, schválený zastupitelstvem Obce Mladkov dne 1. listopad 2006 
 3. Tento jednací řád byl projednán a schválen zastupitelstvem Obce Mladkov dne 8. 11. 2010 usnesením č. 2010/09/105 a nabývá účinnosti dnem schválení 8. 11. 2010 

V Mladkově 8. 11. 2010

Teodor Šmok v.r. - starosta obce
Ing. Roman Studený v.r. - místostarosta obce